వక్రతుండ! మహాకాయ! సూర్యకోటి సమప్రభ!      నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ! సర్వకార్యేషు సర్వదా!

Sunday, October 25, 2009

108 Names of Shri Sai Baba

OM sri Sai Nathaaya namaha
OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha
OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha
OM Sri Sai Seshasai ne namaha
OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha
OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha
OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha
OM Sri Sai Bhoota vaasaya namaha
OM Sri Sai Bhootha bhavishyadbhaava varnithaaya namaha
OM Sri Sai Kaalaa thiithaaya namaha
OM Sri Sai Kaalaaya namaha
OM Sri Sai Kaala kaalaaya namaha
OM Sri Sai Kaaladarpa damanaaya namaha
OM Sri Sai Mrutyunjayaaya namaha
OM Sri Sai Amarthyaaya namaha
OM Sri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha
OM Sri Sai Jiivadhaaraaya namaha
OM Sri Sai Sarvadhaaraaya namaha
OM Sri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha
OM Sri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha
OM Sri Sai Anna vastra daaya namaha
OM Sri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha
OM Sri Sai Dhana maangalyapradaaya namaha
OM Sri Sai Buddhi siddhi pradaaya namaha
OM Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha
OM Sri Sai Yogaksheema vahaaya namaha
OM Sri Sai Aapadbhaandhavaaya namaha
OM Sri Sai Maargabandhavee namaha
OM Sri Sai Bhukti mukti swargaapavargadaaya namaha
OM Sri Sai Priyaaya namaha
OM Sri Sai Preeti vardhanaaya namaha
OM Sri Sai Antharyaminee namaha
OM Sri Sai Sacchitatmanee namaha
OM Sri Sai Nityanandaaya namaha
OM Sri Sai Parama sukhadaaya namaha
OM Sri Sai Parameeshwaraaya namaha
OM Sri Sai Parabrahmanee namaha
OM Sri Sai Paramaatmanee namaha
OM Sri Sai Gnaana Swaroopinee namaha
OM Sri Sai Jagath pithre namaha
OM Sri Sai Bhaktaanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha
OM Sri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha
OM Sri Sai Bhakta para dheenaya namaha
OM Sri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha
OM Sri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha
OM Sri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha
OM Sri Sai Gnana yraaghya prdaaya namaha
OM Sri Sai Preema pradaaya namaha
OM Sri Sai Samskhaya hrudaya dowurbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya namaha
OM Sri Sai Hrudayagranthi bheedakaaya namaha
OM Sri Sai Karma dhvamsiinee namaha
OM Sri Sai Suddasathva sthithaaya namaha
OM Sri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha
OM Sri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha
OM Sri Sai Amitha parakramaaya namaha
OM Sri Sai Jayinee namaha
OM Sri Sai Durdhaarshaa kshobyaaya namaha
OM Sri Sai Aparaajitaya namaha
OM Sri Sai Trilookeeshu avighaatha gatayee namaha
OM Sri Sai Ashakya rahitaaya namaha
OM Sri Sai Sarva shakti murthayee namaha
OM Sri Sai Suroopa sundaraaya namaha
OM Sri Sai Suloochanaaya namaha
OM Sri Sai Bahuroopa vishwamuurthayee namaha
OM Sri Sai Aroopaavyaktaaya namaha
OM Sri Sai Aachintyaaya namaha
OM Sri Sai Sookshmaaya namaha
OM Sri Sai Sarvaantharyaminee namaha
OM Sri Sai Manoovaaga theethaya namaha
OM Sri Sai Preemamoorthayee namaha
OM Sri Sai Sulabha durlabhaaya namaha
OM Sri Sai Asahaaya sahaayaaya namaha
OM Sri Sai Anaatha naatha deenabaandhavee namaha
OM Sri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha
OM Sri Sai Akarmaaneeka karma sukarminee namaha
OM Sri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha
OM Sri Sai Theerthaaya namaha
OM Sri Sai Vasudeevaaya namaha
OM Sri Sai Sataamgathayee namaha
OM Sri Sai Satyanaaraayanaaya namaha
OM Sri Sai Lokanaathaaya namaha
OM Sri Sai Paavananaaghaaya namaha
OM Sri Sai Amruthamsavee namaha
OM Sri Sai Bhaaskara Prabhaaya namaha
OM Sri Sai Bramhacharya tapascharyaadi suvrathaaya namaha
OM Sri Sai Satyadharma paraayanaaya namaha
OM Sri Sai Siddheshvaraaya namaha
OM Sri Sai Siddha sankalpaaya namaha
OM Sri Sai Yogeshwaraaya namaha
OM Sri Sai Bhagwatee namaha
OM Sri Sai Bhakta vatsalaaya namaha
OM Sri Sai Sathpurushaaya namaha
OM Sri Sai Purushootthamaaya namaha
OM Sri Sai Satyatatva boodhakaaya namaha
OM Sri Sai Kaamaadi shadyri dwamsinee namaha
OM Sri Sai Abheedaanandaama bhava pradhaaya namaha
OM Sri Sai Samasarvamatha sammataaya namaha
OM Sri Sai Sri Dakshinaa moorthiyee namaha
OM Sri Sai Sri Venkateesha ramanaaya namaha
OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha
OM Sri Sai Prapannarthi haraaya namaha
OM Sri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha
OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha
OM Sri Sai Sarvaantharbhahi stitaaya namaha
OM Sri Sai Sarvamangala karaaya namaha
OM Sri Sai Sarvaabhiishta pradhaaya namaha
OM Sri Sai Samaras sanmaarga sthaapanaaya namaha
OM Sri Sai samartha sadguru Sri Sai nathaaya namaha

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP